Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu e-sklep.alor.com.pl

Regulamin sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl  obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Firma Alor - spółka cywilna ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek, Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A; NIP: 5270023692; REGON: 012086067.

1.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl bądź korzysta ze sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl nie dokonując jeszcze zamówienia.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017 poz.459)

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl. 

1.5. Sklep internetowy e-sklep.alor.com.pl serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-sklep.alor.com.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zwany dalej Sklepem internetowym.

1.6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym e-sklep.alor.com.pl. 

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy spółką cywilną ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek, Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A; NIP: 5270023692; REGON: 012086067, której wspólnicy są wpisani do  Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej Firmą Alor, a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego.

1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 poz.798).

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.).

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem e-sklep.alor.com.pl. 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem e-sklep.alor.com.pl, prowadzony jest przez spółkę cywilną ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek, Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A;  NIP: 5270023692;  REGON: 012086067, której wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa Firefox w wersji 21 i wyższych, Chrome w wersji 29 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Opera w wersji 12 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych, minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli. Dodatkowo wymagana jest obsługa plików Cookies oraz JavaScript. 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, Firma Alor zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego rozpoczyna się poprzez rejestrację w jego ramach. Możliwa jest również realizacja zakupów bez rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego. Nowi Użytkownicy zostają przyporządkowani do podstawowej grupy cenowej. Obsługa Sklepu internetowego może, na podstawie wysokości realizowanych zakupów, przyporządkować zarejestrowanego Użytkownika do innej grupy cenowej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownicy korzystający wcześniej z innych metod realizacji zakupów w Firmie Alor zostają przyporządkowani do swoich dotychczasowych grup cenowych. Dla tych Użytkowników możliwe jest także automatyczne założenie konta w Sklepie internetowym  poprzez obsługę tegoż sklepu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jeśli taki Użytkownik założy konto samodzielnie, jest proszony o kontakt z obsługą Sklepu internetowego celem przypisania go do właściwej grupy cenowej.

3.3. Warunkiem rejestracji lub dokonania zakupów bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Alor może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu sklep.alor.com.pl, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu internetowego;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę Alor za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Alor, bądź zostaną uznane za  działania na niekorzyść Firmy Alor.       

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy Alor.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu internetowego, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Firmy Alor;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na potrzeby związane z realizacją Zamówienia;

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową http://e-sklep.alor.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Użytkownika Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia;

b. jednostkowej ceny oraz łącznej wartości brutto zamawianych produktów;

c. wybranego sposobu dostawy (koszty i sposób dostawy są zależne od wagi zamówionego Towaru oraz wartości Zamówienia);

d. czasu dostawy.

e. koszt dostawy oraz dodatkowych kosztów brutto (jeśli występują);

f. wybranej metody płatności;

g. dane do wysyłki.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Alor Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, obsługa Sklepu internetowego skontaktuje się z Użytkownikiem, celem ostatecznego potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem uzgodnienia wszystkich elementów, o których mowa w punkcie IV.4.7 Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską lub drogą odbioru własnego Użytkownika. Opis kosztów dostawy znajduje się na stronie Sklepu internetowego. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub  e-mailem wysłanym przez obsługę Sklepu internetowego.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia; zazwyczaj na terenie Polski są to 2-3 dni.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT bądź paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich PLN lub w USD i EUR (dotyczy Użytkowników zagranicznych) w wartościach netto i brutto (z podaniem wysokości stawki podatku VAT).

6.2. Firma Alor zastrzega sobie prawo do zmian cen prezentowanych w Sklepie internetowym. Zmiany nie dotyczą złożonych Zamówień oraz Zamówień w realizacji.

6.3. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:

a. płatnością odroczoną wg umowy (zakup ratalny) - przelew w formie płatności odroczonej na numer konta bankowego (jeśli płatność ma nastąpić po dostarczeniu Towaru, Użytkownik musi uzyskać wcześniejszą zgodę Firmy Alor): w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 53 1750 0009 0000 0000 2667 2977

b. przedpłata (przelew pieniężny) - w formie przedpłaty na podstawie wystawionej faktury Pro forma na numer konta bankowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 53 1750 0009 0000 0000 2667 2977

c. płatnością za pobraniem (płatność za pobraniem) podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera;

d. płatnością przy odbiorze (płatność przy odbiorze) płatnością gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie Towaru.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym pod adresem ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek, Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A lub listem wysłanym pocztą elektroniczną na adres [email protected]

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Firma Alor zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę Alor) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia, w którym została skutecznie poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy sprzedaży.

7.6. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Firmy Alor.

7.7. Zwrot płatności będzie zrealizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.8. Towar należy przekazać na adres ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A, nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Użytkownik poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Firma Alor otrzyma Towar lub potwierdzenie o jego wysłaniu przed upływem powyższego terminu.

7.9 Jeżeli Firma Alor nie zaproponowała, że sama odbierze Towar, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sklep internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma  Alor jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Firma Alor przekazuje certyfikaty zaświadczające o zgodności Towarów z normami przedmiotowymi w przypadku tych Towarów, gdzie te normy występują.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pod adres: [email protected]

Firma Alor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 558 § 2 k.c. wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub jej ograniczenie będzie bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił wadę przed kupującym.

 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.  Firma Alor  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Alor o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego e-sklep.alor.com.pl

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Użytkownik może zgłaszać pisemnie pod adresem: ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek, Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A lub mailowo pod adresem [email protected]

9.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma Alor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. W ramach świadczenia usług Firma Alor przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawia swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).    

10.2. Administratorem danych osobowych  jest spółka cywilna ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A;  NIP:5270023692;  REGON: 012086067, której wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.3. Firma Alor przetwarza dane osobowe w celu  zrealizowania transakcji sprzedaży (w tym m.in. w celu kontaktowania się z kupującym, by uzgodnić szczegóły transakcji, w celu dostarczenia Towaru, w celu obsługi zgłaszanych reklamacji, w celu obsługi technicznej konta w serwisie internetowym).

10.4. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z Usług wymagających Rejestracji i dokonania zakupu. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

10.5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania i żądania usunięcia. Szczegółowo opisane prawa użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

10.6. W przypadku uzyskania przez Firmę Alor wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze strony e-sklep.alor.com.pl w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Firma Alor może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 

10.7. Firma Alor może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usług, na potrzeby której zostały zebrane, a także upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Firmy Alor uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, kurierskich, księgowych.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą  Alor a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Alor.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Witryna stworzona na platformie